Warsztaty "W poszukiwaniu równości, wartości i jakości"

Termin i lokalizacja

5-6.04.2024, 9:00-17:00

Arteteka, ul. Rajska 12 (wejście od Szujskiego)

Opis

Przedstawicielami_kami kadr kultury są osoby zróżnicowane pod względem: płci,
wykształcenia, wieku, posiadanych kompetencji, stylu życia, a także pochodzenia
etnicznego. W dobie współczesnych transformacji za kluczową umiejętność we
wszystkich procesach zarządzania organizacją, uznaje się zdolność do
dostrzegania ogromnego potencjału i siły jaka tkwi w różnorodności. Celem
szkolenia jest rozwinięcie kompetencji i umiejętności umożliwiających: budowanie
różnorodnych zespołów, zapobieganiu dyskryminacji w miejscu pracy, tworzenie
przyjaznej i pełnej poszanowania atmosfery, kształtowanie pozytywnego wizerunku
organizacji, wspierania procesów inkluzji przy jednoczesnym efektywnym
wykorzystywaniu potencjału pracowników.

 

Bloki tematyczne:

 1. Czym jest różnorodność? – wprowadzenie teoretyczne.
 2. Czym jest różnorodność organizacyjna? – studium przypadku.
 3. O potencjale, wynikającym z różnorodności – perspektywa organizacyjna i pracownicza.
 4. Różnorodność: wyzwania i trudności: stereotypy, złe praktyki, wykluczenia, nierówność płci oraz podstawowe bariery.
 5. O dobrych praktykach słów kilka: jak zarządzać, jak rozmawiać, jak wspierać i jak walczyć z nierównościami?
 6. O różnorodności w zarządzaniu (synteza teorii z praktyką): kultura organizacyjna, procesy rekrutacyjne, komunikacja wewnątrzorganizacyjna, strategie zarządzania różnorodnością, polityka równego traktowania, kodeks pracy a różnorodność.
 7. Omówienie praktycznych działań z zakresu zarządzania różnorodnością.
 8. Praca w grupach – opracowywanie skutecznych strategii działania z zakresu zarządzania różnorodnością, które zostaną dostosowane do potrzeb organizacji (diagnoza, rozpoznanie, analiza, rekomendacje).

 

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja,
 • case study,
 • praca w grupach, burze mózgów,
 • dyskusja.

 

Efekty:

Zarządzające_y oraz pracowniczki_cy organizacji kultury rozwiną kompetencje z
zakresu skutecznych praktyk zarządczych, umożliwiających zarządzanie
różnorodnością w organizacji. Efektem szkolenia będzie również zdobycie
umiejętności z zakresu: budowania i wzmacniania różnorodnej kultury
organizacyjnej, wdrażania polityk równościowych, wspieraniu procesów inkluzji,
przełamywania barier oraz budowania silnych i kreatywnych kadr kultury.

Bogna Halska-Pionka

Ukończyła studia licencjackie z zarządzania kulturą i mediami oraz studia magisterskie na kierunku zarządzania kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. W 2019 roku rozpoczęła naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki zarządzania czasem, zarządzania różnorodnością, procesów inkluzji oraz przywództwa edukacyjnego. Poprzez badanie przestrzeni organizacji kultury stara się zdiagnozować skuteczne techniki, metody i narzędzia z zakresu gospodarowania czasowością. Za istotny cel podejmowanych aktywności badawczych przyjmuje demaskację mechanizmów dyskryminacyjnych, przeciwdziałanie ekskluzji społecznej oraz budowanie polityk różnorodności w organizacjach.

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.