dr Agnieszka Szostak

Menadżer kultury, badacz, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania strategicznego i projektowania badań w Instytucie Kultury UJ. Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM POLSKA) oraz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności.

W stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK pełni funkcję skarbniczki. W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem funduszy, promocją oraz wsparciem zarządzania. W latach 2008 – 2015 kierowała Sekcją Strategii i Rozwoju i koordynowała tworzenie i wdrażanie kolejnych strategii rozwoju Muzeum. Ponadto zajmowała się monitorowaniem realizacji projektów, badaniami publiczności oraz kontrolą zarządczą. Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 (projekt „Muzea prywatne. Zarządzanie i finansowanie”). W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt. Zaangażowana w prace komitetu organizacyjnego trzech edycji konferencji na temat badań w sektorze kultury (2019, 2020 i 2022).

Warsztaty "Zarządzanie strategiczne w sektorze kultury"

Warsztaty "Połącz kropki, czyli zarządzanie szlakami
kulturowymi"

Termin i lokalizacja

10-11.05.2024

 • Połącz kropki 10.05
 • Zarządzanie strategiczne 11.05

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

Sala nr 53

Opis

Zarządzanie strategiczne powszechnie obecne w organizacjach biznesowych, staje
się coraz bardziej popularne w sektorze publicznym, w tym także instytucjach
kultury. Aktualne wyzwania otoczenia społecznego coraz częściej skłaniają
dyrektorów instytucji do podejmowania inicjatyw służących planowaniu
działalności w dłuższej – kilkuletniej perspektywie. Pomocne w tym jest zarządzanie
strategiczne oparte na opracowaniu i wdrożeniu strategii.
Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli instytucji kultury z narzędziami oraz sposobami tworzenia i realizacji strategii, a także wskazanie znaczenia i korzyści stosowania zarządzania strategicznego w ich pracy zawodowej.

Bloki tematyczne:
1. Zarządzanie strategiczne – wprowadzenie.
2. Obszary zastosowania strategii w sektorze kultury.
3. Proces tworzenia i realizacji strategii.
4. Wyzwania i korzyści ze stosowania zarządzania strategicznego.
5. Analiza przykładowych dokumentów strategicznych.
6. Praca z dokumentami strategicznymi, możliwe sposoby ich wykorzystania
w pracy pracowników sektora kultury.
7. Praca w grupach – analiza strategii w kontekście ich zastosowania
w przygotowaniu i realizacji projektów.
8. Praca w grupach – logika i poziomy szczegółowości strategii w kulturze –
analiza powiązań.

Metody szkoleniowe:

Prezentacja, case study, praca w grupach, dyskusja.


Efekty:


Uczestnicy_czki warsztatów dowiedzą się, jakie są sposoby wykorzystania
zarządzania strategicznego w sektorze kultury oraz korzyści i bariery jego

stosowania. W sposób praktyczny poznają proces tworzenia i realizacji strategii,
a także sposoby wykorzystania dokumentów strategicznych w swoje pracy

Opis

Podróżowanie po szlakach kulturowych jest dla odbiorców bardzo atrakcyjnym
sposobem spędzania wolnego czasu, a dla samych właścicielek_li
i zarządczyń_ców obiektów przynależących do szlaku wiąże się z szeregiem
korzyści. W Polsce funkcjonuje ponad 600 szlaków kulturowych, jednak niewiele
z nich jest w odpowiedni sposób zarządzanych, co w konsekwencji skutkuje
niedostatecznym wykorzystaniem ich potencjału. Szkolenie będzie dotyczyło
najważniejszych aspektów związanych z tworzeniem i zarządzaniem szlakiem
kulturowym.
 
Bloki tematyczne:
 
 
 1. Czym są szlaki kulturowe?
 2. Kryteria doboru obiektów przynależnych do szlaku – audyt.
 3. Współpraca w ramach szlaków – interesariusze szlaków kulturowych.
 4. Struktura zarządzająca szlakiem.
 5. Promocja szlaku.
 6. Produkty i usługi oferowane w ramach szlaku.
 7. Dobre praktyki z zakresu tworzenia szlaków kulturowych – wybrane przykłady.
 8. Międzynarodowe szlaki kulturowe lub sieci zrzeszające szlaki – przykłady i proces aplikacji.

 

Efekty:


W ramach szkolenia odbiorczynie_cy uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą
tworzenia i zarządzania szlakami kulturowymi. Wiedza teoretyczna zostanie

zilustrowana przykładami. W ramach szkolenia przewidziana jest również część
warsztatowa, w trakcie której będzie można w praktyce wykorzystać nabytą wiedzę.

dr Agnieszka Konior

W 2019 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zatytułowaną "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych". Za swoją pracę doktorską otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa (2020) oraz wyróżenienie w Konkursie im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą ustroju i działalności samorządu terytorialnego (2020).

Studiowała na Uniwersytecie w Bifrost (Islandia) w ramach programu FSS Mobility. 

Z Instytutem Kultury związana od 2008 roku. Ukończyła studia licencjackie z zarządzania kulturą oraz studia magisterskie na tym samym kierunku, uzyskała także magisterium z kultury współczesnej.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym (w szczególności poprzemysłowym), turystyką kulturową (w tym turystyką literacką), badaniami w sektorze kultury oraz projektami miejskimi.

Realizowała badania, analizy i ewaluacje m.in. na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzeów, Urzędu Miasta Krakowa czy Małopolskiego Instytutu Kultury.

Współorganizatorka wielu konferencji naukowych, m.in. Badania w sektorze kultury, Humanistic Management Conference.

Prezeska stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK.

Członkini Humanistic Management Network - Poland Chapter, członkini zarządu Humanistic Management Network.

W latach 2015-2020 koordynatorka studiów podyplomowych zarządzanie kulturą.

Współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym (program Kraków Miasto Literatury UNESCO) przy realizacji cyklu literackich spacerów po Krakowie.

Uczestniczyła w realizacji projektów badawczych:

 

Praca dydaktyczna

 • Metodologia badań w zarządzaniu
 • Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
 • Projekty miejskie
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Adres

Czyżówka 14
Lokal 1.5.8
Kraków

Kontakt

Menu

Śledź nas

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.